ગુજરાતમાં મહિલાઓ માટે મોટી તક! 10,000થી વધુ આંગણવાડી કાર્યકર અને તેડાગરની ભરતી 2023

SHAHID RASMANA
3 Min Read

ગુજરાતમાં મહિલાઓ માટે 10,000થી વધુ આંગણવાડી કાર્યકર અને તેડાગરની ભરતી 2023

Gujarat Anganwadi Worker and Helper Recruitment 2023: ગુજરાત સરકારે રાજ્યભરમાં આંગણવાડી કાર્યકર અને તેડાગરની 10,000થી વધુ ખાલી જગ્યાઓ માટે આંગણવાડી કાર્યકર અને તેડાગરની ભરતી 2023 ભરતી જાહેરાત કરી છે. આ ભરતી માટે ગુજરાતી ભાષામાં અનુક્રમે 12મું અને ૧૦મુ ધોરણ પાસ હોવું જરૂરી છે. ઉમેદવારોની અનુક્રમે ઉંમર 18 થી 43 અને ઉંમર 18 થી 33 વર્ષની વચ્ચે હોવી જોઈએ.

WhatsApp Group Join Now
Telegram Group Join Now
Instagram Group Join Now
આંગણવાડી કાર્યકર અને તેડાગરની ભરતી 2023

આંગણવાડી કાર્યકરની ભરતી માટે ઉમેદવારોએ ઓનલાઈન અરજી કરવી પડશે. અરજી કરવાની છેલ્લી તારીખ 30 નવેમ્બર, 2023 છે. ઉમેદવારોને ભરતી પરીક્ષામાં પાસ થવા માટે શૈક્ષણિક લાયકાત, ઉંમર અને શારીરિક ક્ષમતાના આધારે ગુણવત્તા આપવામાં આવશે.

Gujarat Anganwadi Worker and Helper Recruitment 2023

Gujarat Anganwadi Worker and Helper Recruitment 2023: આંગણવાડી કાર્યકરો દ્વારા ધોરણ 12 પછીની સ્નાતક સુધીની શૈક્ષણિક લાભો મળશે અને તેડાગરોને રાજ્ય સરકાર દ્વારા ધોરણ 10 પછીની સ્નાતક સુધીની શૈક્ષણિક લાભો મળશે. તેમને ભવિષ્યમાં પણ વધુ શૈક્ષણિક લાભો મળવાની સંભાવના છે.

આ ભરતી ગુજરાતના ગરીબ અને અનુસુચિત જાતિ, અનુસુચિત જનજાતિ અને અન્ય પછાત વર્ગોની મહિલાઓ માટે એક મોટો તક છે. આ ભરતીથી આવા પછાત વર્ગોની મહિલાઓને આર્થિક સ્વતંત્રતા મળવાની અને તેમના પરિવારોને સમૃદ્ધ બનાવવાની તક મળશે.

આંગણવાડી કાર્યકરો અને તેડાગરો રાજ્યના ગરીબ અને અનુસુચિત જાતિ, અનુસુચિત જનજાતિ અને અન્ય પછાત વર્ગોના બાળકોની શિક્ષણ અને સંભાળ માટે મહત્વપૂર્ણ ભૂમિકા ભજવે છે. આ ભરતીથી આવા બાળકોને શિક્ષણ અને સંભાળ મેળવવામાં સરળતા થશે.

ગુજરાત સરકારની આ ભરતી રાજ્યના ગરીબ અને અનુસુચિત જાતિ, અનુસુચિત જનજાતિ અને અન્ય પછાત વર્ગોની મહિલાઓ અને બાળકો માટે એક મહત્વપૂર્ણ પગલું છે. આ પગલાથી રાજ્યમાં સમાજિક અને આર્થિક સમાનતા પ્રોત્સાહન મળશે


ગુજરાત સરકારે રાજ્યની આંગણવાડીઓમાં 10,000થી વધુ કાર્યકર અને તેડાગરની ભરતી માટે જાહેરાત બહાર પાડી છે. આ ભરતીમાં ગુજરાતમાં રહેતી 18 વર્ષથી 33 વર્ષની વયની મહિલાઓ ભાગ લઈ શકે છે.

આંગણવાડી કાર્યકરની ભરતી માટે ઉમેદવારોએ ગુજરાતી ભાષામાં 12મું પાસ હોવું જોઈએ.

આંગણવાડી તેડાગરની ભરતી માટે ઉમેદવારોએ ગુજરાતી ભાષામાં 10મું પાસ હોવું જોઈએ.

ભરતી માટે ઓનલાઈન અરજી કરવાની છેલ્લી તારીખ 30 નવેમ્બર 2023 છે.

આ ભરતી રાજ્યની આંગણવાડીઓમાં શિક્ષણ અને સ્વાસ્થ્ય સંભાળ સુવિધાઓને વધારવામાં મદદરૂપ થશે. આ ભરતીથી ગુજરાતમાં રહેતી મહિલાઓને સ્વ-નિર્ભર બનવાની તક મળશે.

મહત્વપૂર્ણ તારીખો:

 • અરજી શરૂ થવાની તારીખ: 08-11-2023
 • અરજીની છેલ્લી તારીખ: 30-11-2023

ખાલી જગ્યાની વિગતો:

 • આંગણવાડી કાર્યકર: 25
 • આંગણવાડી હેલ્પર (તેડાગર): 50

શૈક્ષણિક લાયકાત :

 • આંગણવાડી કાર્યકર: 12મું પાસ
 • આંગણવાડી હેલ્પર (તેડાગર): 10મું પાસ
  નોંધ: જો કે વધુ લાયકાત ઉમેદવારી નોંધાવી.

ઉંમર મર્યાદા:

 • આંગણવાડી કાર્યકર: 18-43 વર્ષ
 • આંગણવાડી હેલ્પર (તેડાગર): 18-33 વર્ષ

પગાર:

ગુજરાતમાં આંગણવાડી વર્કર અને હેલ્પરનો પગાર નીચે મુજબ છે.

આંગણવાડી કાર્યકર:

 • પ્રારંભિક પગાર: ₹10,000 પ્રતિ મહિને

આંગણવાડી હેલ્પર (તેડાગર):

 • પ્રારંભિક પગાર: ₹5,500 પ્રતિ મહિને

ભરતી માટેની વિગતવાર માહિતી ગુજરાત સરકારની વેબસાઈટ પર ઉપલબ્ધ છે.

.

Share This Article
Leave a comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *